[COMUNICAT] Oposició social al nou pla d’ampliació de l’aeroport de Girona-Costa Brava

Les entitats ecologistes, socials i veïnals Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport s’han agrupat per aturar la possible ampliació de l’aeroport Girona – Costa Brava que proposa la revisió del Pla Director que ha presentat AENA i tramita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En un escrit d’al·legacions, les organitzacions qüestionen de soca-rel el creixement del trànsit aeri a Vilobí, així com les ampliacions d’infraestuctures associades. Les entitats, que demanen la retirada del pla, argumenten que és contrari a les obligacions climàtiques i que es tracta d’una operació especulativa amb inversions que no tenen cap justificació ni viabilitat, amb grans impactes ambientals, socials i pressupostaris. Reclamen la seva retirada, per les següents raons:

1. L’ampliació d’infraestructures aeroportuàries i el creixement de l’aviació són incompatibles amb els compromisos europeus climàtics i amb la legislació ambiental d’àmbit tant estatal com autonòmica.

 • ¨El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030¨, que estableix una reducció del 61 % de les emissions respecte a 2005 per a sectors subjectes a drets d’emissió com és el transport aeri.
 • La Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic i el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, determinen que en els procediments d’avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya, s’han de valorar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que llur execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic.

2. Total absència de justificació ambiental, social, econòmica i financera, i contrari a l’interès general.

 • L’aeroport actual està sobredimensionat com a resultat d’inversions públiques i subvencions milionàries a Ryanair (encobertes sota acords de promoció turística) innecessàries, infrautilitzades i mal programades, que no responien a criteris de rendibilitat social i ambientals.

Vist el fracàs en les previsions efectuades el 2006 i que van comportar expropiacions i obres milionàries el 2008, les quals van quedar obsoletes el 2010 un cop Ryanair va derivar les operacions a El Prat, és improcedent plantejar qualsevol mena de revisió del Pla Director mentre aquest no tingui un flux regular de passatgers de 4,5 M/any durant un mínim de 5 anys, llindar sota el qual l’aeroport actual és perfectament capaç d’operar sense cap tipus d’entrebanc. Recorden que abans de la pandèmia el volum de passatgers no arribaven a 2 milions anuals, i en 2021 van arribar poc més 300.000.

 • El pla planteja inversions per un creixement inviable en el marc de crisi estructural global del sector de l’aviació, en l’escenari de descens energètic i accelerat per la covid i la guerra en Ucraïna.

La caiguda de la producció mundial del petroli, del qual l’aviació continuarà sent dependent en el mitjà i llarg termini, i la contracció econòmica projecta un escenari de decreixement del sector de l’aviació. Presentar inversions de creixement d’infraestructures aeroportuàries només pot entendre’s com una maniobra per a ocultar la profunda crisi financera d’AENA i beneficiar constructores i bancs, com va passar amb les anteriors inversions realitzades, socialitzant les pèrdues via pressupostos públics com es va fer amb les anteriors ampliacions.

Segons les entitats, encara no s’han donat explicacions de les inversions i subvencions fallides durant els últims anys, i es vol repetir la mateixa operació especulativa que augmentarà el deute públic a llarg termini per les generacions futures, amb una factura mediambiental, territorial i climàtica impagable.

Per tot això, Naturalistes de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistes de Catalunya, Ecologistes en Acció i Zeroport demanen al govern central i a la Generalitat:

 • La retirada del Pla Director i la paralització indefinida de qualsevol ampliació d’infraestructures aeroportuàries i plans de creixement de l’aviació de l’aeroport de Girona-Costa Brava, així com de les subvencions públiques a companyies aèries.
 • La posada en marxa d’un Pla de redimensionament de l’aeroport de Girona-Costa Brava en funció de la baixa operativitat real actual i que es projecta en el mitjà termini i de l’eliminació dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària, amb l’objectiu d’evitar la socialització de les pèrdues d’AENA a càrrec de l’erari públic i en compliment dels objectius climàtics.
 • La reorientació de les inversions previstes per garantir serveis regionals públics de mobilitat de baixes emissions, mínim consum energètic i impacte ambiental, garantint la igualtat i la cohesió social i territorial.

En les pròximes setmanes, les entitats iniciaran diferents accions de sensibilització i mobilització, com: adhesions d’altres organitzacions a un manifest d’oposició a l’ampliació de l’aeroport, un acte informatiu amb experts, i mocions en municipis i institucions que han acordat declaracions d’emergència climàtica.

CASTELLÀ

Naturalistas de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistas de Cataluña, Ecologistas en Acción y ZEROPORT piden la retirada del Plan Director del Aeropuerto Girona – Costa Brava
Entidades ecologistas, sociales y vecinales se han agrupado para parar la posible ampliación del aeropuerto Girona – Costa Brava, tal como propone la revisión del Plan Director que ha presentado AENA y tramita el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En un escrito de alegaciones, las organizaciones cuestionan de raíz el crecimiento del tráfico aéreo en Vilobí, así como las ampliaciones de infraestuctures asociadas. Las entidades argumentan que este plan es contrario a las obligaciones climáticas y que se trata de una operación especulativa con inversiones que no tienen ninguna justificación ni viabilidad, con grandes impactos ambientales, sociales y presupuestarios. Reclaman su retirada, por las siguientes razones.

1. La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la aviación son incompatibles con los compromisos europeos climáticos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.

 • El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que establece una reducción del 61% de las emisiones respecto a 2005 para sectores sujetos a derechos de emisión como es el transporte aéreo.
 • La Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático y el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, determinan que en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en Cataluña, se tienen que valorar las emisiones de gases invernadero que su ejecución y gestión puedan producir, y también la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

2. Total ausencia de justificación ambiental, social, económica y financiera, y contrario al interés general.

 • El aeropuerto actual está sobredimensionado como resultado de inversiones públicas y subvenciones millonarias a Ryanair (encubiertas bajo acuerdos de promoción turística),  innecesarias, infrautilizadas y mal programadas, que no respondían a criterios de rentabilidad social y ambientales.

Visto el fracaso en las previsiones efectuadas en el 2006, que comportaron expropiaciones y obras millonarias el 2008, las cuales quedaron obsoletas el 2010 cuando Ryanair derivó las operaciones a El Prat, es improcedente plantear cualquier tipo de revisión del Plan Director mientras este no se tenga un flujo regular de pasajeros de 4,5 M/año durante un mínimo de 5 años, umbral bajo el cual el aeropuerto actual es perfectamente capaz de operar sin ningún tipo de traba. Recuerdan que antes de la pandemia el volumen de pasajeros no llegaban a 2 millones anuales, y en 2021 llegaron poco más 300.000.

 • El plan plantea inversiones por un crecimiento inviable en el marco de crisis estructural global del sector de la aviación, en el escenario de descenso energético y acelerado por la *covid y la guerra en Ucrania.

La caída de la producción mundial del petróleo, del cual la aviación continuará siendo dependiente en el medio y largo plazo, y la contracción económica proyecta un escenario de decrecimiento del sector de la aviación. Presentar inversiones de crecimiento de infraestructuras aeroportuarias solo puede entenderse como una maniobra para ocultar la profunda crisis financiera de AENA y beneficiar constructoras y bancos, como pasó con las anteriores inversiones realizadas, socializando las pérdidas vía presupuestos públicos como se hizo con las anteriores ampliaciones. Según las entidades, todavía no se han dado explicaciones de las inversiones y subvenciones fallidas realizadas durante los últimos años, y se quiere repetir la misma operación especulativa que aumentará la deuda pública a largo plazo por las generaciones futuras, con una factura medioambiental, territorial y climática impagable.

Por todo ello, Naturalistas de Girona, XR Girona, SOS Costa Brava, Ecologistas de Cataluña, Ecologistas en Acción y ZEROPORT, piden al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña:

 • La retirada del Plan Director y la paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación del aeropuerto de Girona-Costa Brava, así como de las subvenciones públicas a compañías aéreas.
 • La puesta en marcha de un Plan de redimensionamiento del aeropuerto de Girona-Costa Brava en función de la baja operatividad real actual y que se proyecta en el medio plazo y de la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de AENA a cargo del erario público y en cumplimiento de los objetivos climáticos.
 • La reorientación de las inversiones previstas para garantizar servicios regionales públicos de movilidad de bajas emisiones, mínimo consumo energético e impacto ambiental, garantizando la igualdad y la cohesión social y territorial.

En las próximas semanas, las entidades iniciarán diferentes acciones de sensibilización y movilización, como: adhesiones otras organizaciones a un manifiesto de oposición a la ampliación del aeropuerto, un acto informativo con expertos, y mociones en municipios e instituciones que han acordado Declaraciones de Emergencia Climática.

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: