Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Requeriment d’informació al Port de Barcelona

Benvolguts/udes,

Us escrivim des de la plataforma Zeroport i d’Ecologistes en Acció en relació amb les obres de precàrrega que el Port de Barcelona està desenvolupant des del 2019 sobre l’antiga llera del riu Llobregat.

En primer lloc, us volem recordar que el desviament del riu Llobregat, les ampliacions del port i l’aeroport de Barcelona i les seves infraestructures associades van suposar la desaparició d’aproximadament un miler d’hectàrees d’espais naturals i zones de conreu del delta i la Vall Baixa del Llobregat, fet que va repercutir molt negativament en el seu teixit agrari i els seu ecosistemes, així com en l’aqüífer que els sustenta. Aquesta destrucció del territori mai no s’ha avaluat en el seu conjunt ni tampoc ha estat compensada com pertoca per part de les administracions; ben lluny d’això, avança inexorablement.

Us recordem també que el riu Llobregat és un element bàsic i vertebrador en la formació del Delta del Llobregat, així com en el manteniment dels seus valors naturals. Un dels papers fonamentals del riu és el de connector ecològic, i moltes aus que transiten pel Delta l’usen com a via en la seva ruta migratòria. Les zones naturals que queden a prop del llit del riu són fonamentals per al manteniment d’aquesta funció ambiental, però cada cop són més escassos els espais naturals, agrícoles o simplement sense urbanitzar (eliminats activament sense comptar conjuntament amb estudis ambientals previs de rigor) que puguin complir aquest paper. Aquesta funció ja és reconeguda en les noves propostes del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat, que ha de fer efectiva la protecció del nou llit del riu, la qual es troba pendent des del compromís acordat en la declaració d’impacte ambiental del desviament del riu Llobregat. En aquest sentit, remarquem que si el nou llit del riu Llobregat tingués avui el nivell de protecció acordada el 1998, els plans d’ampliació d’activitat i infraestructures del Port de Barcelona haurien de ser molt més limitats.

En tercer lloc, us recordem que el 2011 l’antiga llera i la nova desembocadura del riu Llobregat van ser inclosos en la zona IBA núm. 140 (Important Bird Area), que determina l’única delimitació que pot preservar el bon funcionament ecològic dels espais naturals i zones humides de tot el Delta. Les zones IBA són una eina de referència per a la Unió Europea de cara a la definició de nous àmbits de Xarxa Natura 2000 en forma de Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA). A més, la mateixa Comissió Europea i la jurisprudència de l’Alt Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees determinen que en els llocs designats com a IBA cal aplicar-hi l’article 4 de la Directiva d’Aus i l’article 6 de la Directiva d’Hàbitats, de manera que s’hi han d’implantar les mesures adequades que evitin que dins d’aquests espais la contaminació, el deteriorament dels hàbitats o les pertorbacions afectin les aus.

En aquest context, us informem que les actuals obres sobre l’antic llit del riu, els estudis ambientals de les quals daten del 2007, no estan tenint en compte la nova delimitació de la zona IBA i per tant estan vulnerant la legalitat europea vigent. Cal, doncs, que es preservin aquests espais i fins i tot que s’incloguin noves zones amb característiques semblants, i que qualsevol afectació que es produeixi s’avaluï conseqüentment amb el paper que desenvolupen en el conjunt del Delta.

I en quart lloc, us recordem també que fa poques setmanes la Comissió Europea va obrir un expedient d’infracció a l’Estat espanyol per no protegir de forma adequada els ecosistemes del Delta del Llobregat. En la Carta d’Emplaçament dirigida al Estat, la Comissió fa referència expressa a la necessitat de protegir l’IBA 140, a l’hora que avalua com a negatiu l’impacte de l’ampliació del Port de Barcelona.

Per tot això i atenent al context actual de crisi ambiental global i imminent crisi energètica, preguntem i demanem:

1. És conscient el Port de Barcelona de la gravetat d’aquestes dues crisis?

2. Per què, a pesar dels condicionants ambientals tan importants associats a la desembocadura del riu Llobregat, el Port de Barcelona continua impulsant els seus projectes d’ampliació, que són contraris a qualsevol intent d’adaptació a les crisis energètica i ambiental global i que, a més, suposen una ingent despesa d’energia?

3. Per què el Port de Barcelona no aplica el principi de precaució en els seus plans d’ampliació fins que no estiguin clarament definits els nous espais de protecció ambiental?

4. El Port de Barcelona sap que hi ha jurisprudència reiterada que determina que en el cas d’una IBA no hi és aplicable l’article 6, apartats 2 a 4, de la Directiva d’Hàbitats, i que per tant no s’hi poden invocar les «raons imperioses d’interès públic de primer ordre» per fer-hi noves infraestructures? Si n’és coneixedor, quines raons ha invocat per iniciar les obres de precàrrega?

5. Les obres de precàrrega sobre l’antic llit del riu Llobregat disposen de la necessària avaluació d’impacte ambiental actualitzada que prengui en consideració l’afectació sobre la IBA núm. 140?

6. Per què, a pesar del pronunciament de la Comissió Europea esmentat, el Port de Barcelona continua impulsant les obres de precàrrega?

7. Així mateix, demanem informació sobre els altres projectes en tramitació i en execució al port, amb l’enviament de:

– Documentació corresponent a cada projecte previst i en curs, incloent la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) així com les al·legacions presentades i la resposta corresponent.

– Informació sobre l’estat d’execució i/o de tramitació (calendari i etapes d’exposició pública)

8. Sol·licitem que es doni resposta a les nostres preguntes a aquesta mateixa adreça de correu electrònic al més aviat possible i en un termini màxim de 1 mes (*).

Atentament,

ZEROPORT

A %d bloguers els agrada això: