COMUNICAT – Vols freqüents: “un hàbit luxós gaudit a escala global per una petita minoria”, conclou un nou informe

  • Una petita minoria de viatgers freqüents realitza una gran part dels vols en gairebé tots els països amb més emissions en relació amb l’aviació, segons revela una nova anàlisi.
  • Als EUA només el 12% de les persones fan dos terços (66%) de tots els vols, mentre que a França el 2% de les persones en fan la meitat (50%).
  • A Espanya, més d’un 50% de la població no ha viatjat mai fora del país.
  • En gairebé tots aquests països, menys de la meitat de la població vola cada any.

L’aviació i el turisme són un reflex de l’enorme desigualtat estructural a escala global i de la responsabilitat enfront del canvi climàtic. S’estima que un 20% de la població mundial mai no ha trepitjat cap avió, i tan sols un 5-10% de la població viatja amb avió cada any. Tan sols 10 països representen al voltant del 60% del total de CO₂ de l’aviació, i 30 països representen el 86%, però només 5 nacionalitats (per passaports) van representar el 33% de tots els passatgers el 2018. Per als 26-UE, s’estima que abans de la Covid-19 els viatges amb avió van contribuir a un 41% de la seva petjada de carboni, generada per tan sols un 1% de les llars amb la petjada de carboni per càpita més gran.

El nou informe, publicat el passat 31 de març per l’organització benèfica per al clima Possible, estudia qui vola exactament en 26 dels països amb més emissions en relació amb l’aviació i mostra per primera vegada les marcades desigualtats que es donen a tot el món. En gairebé tots aquests països, menys de la meitat de la població vola cada any.

Els activistes britànics fa molt de temps que destaquen que el 70% dels vols al seu país els realitza només el 15% de la població. A aquesta estadística s’uneix ara la notícia que als Estats Units només el 12% de les persones fan dos terços (66%) de tots els vols, mentre que a França el 2% de les persones fan la meitat (50%) del total de vols. A més, aquests viatgers freqüents solen estar en l’extrem superior de l’espectre d’ingressos.

La mateixa història s’observa en altres països rics com el Canadà i els Països Baixos, on el 22% de la població fa tres quartes parts (73%) de tots els vols, i el 8% de les persones en fa el 42%. A la Xina, el 5% de les llars realitza el 40% de tots els vols, i a l’Índia només l’1% de les llars pren el 45% de tots els vols. Aquest patró també s’observa en països en desenvolupament com Indonèsia, on només 1 de cada 30 (3%) llars fa més de la meitat (56%) del total de vols.

Possible sosté que aquests resultats confirmen que les polítiques destinades a reduir les emissions de l’aviació augmentant el cost dels vols freqüents tindran un impacte més elevat en les llars més riques. L’informe recomana l’aplicació d’un impost als passatgers freqüents, que encareix el preu dels vols a mesura que se’n fan més o es recorren més distàncies cada any. Els activistes afirmen que aquest enfocament aborda la crisi climàtica de manera justa, assegurant que les persones amb més responsabilitat per les emissions facin canvis més grans.

Alejandro González, Plataforma Zeroport, comenta:

A Espanya, el Govern omet preguntes sobre el comportament de viatges amb avió de la població espanyola, i impedeix accedir a saber com el mitjà de transport més intensiu en emissions es reparteix entre la població. L’única informació accessible públicament és a través de les enquestes europees. Aquesta desinformació impedeix conèixer les desigualtat climàtiques produïdes per l’aviació i el turisme amb més detall, potser per por a generar opinions negatives enfront de la necessitat de continuar invertint en infraestructures altament contaminants que només usa una minoria de manera intensiva.

Notes

Vuelos frecuentes: “un hábito lujoso disfrutado a nivel global por una pequeña minoría”, concluye un nuevo informe

  • Una pequeña minoría de viajeros frecuentes realiza una gran parte de los vuelos en casi todos los países con más emisiones con respecto a la aviación, según revela un nuevo análisis.
  • En EE.UU. sólo el 12% de las personas realizan dos tercios (66%) de todos los vuelos, mientras que en Francia el 2% de las personas realizan la mitad (50%) del total de vuelos.
  • En España, más de un 50% de la población nunca ha viajado fuera del país.
  • En casi todos estos países, menos de la mitad de la población vuela cada año.

La aviación y el turismo son un reflejo de la enorme desigualdad estructural a nivel global y de la responsabilidad frente al cambio climático. Se estima que un 20% de la población mundial nunca ha pisado un avión, y tan solo un 5-10% de la población viaja en avión cada año. Tan solo 10 países representan alrededor del 60% del total de CO2 de la aviación, y 30 países representan el 86%, pero tan solo 5 nacionalidades (por pasaportes) representaron el 33% de todos los pasajeros en 2018. Para los 26-UE, se estima que antes de la Covid-19 los viajes en avión contribuyeron a un 41% de su huella de carbono, generada por solamente un 1% de los hogares con la mayor huella de carbono per cápita.

El nuevo informe, publicado el pasado 31 de marzo por la organización benéfica para el clima Possible, estudia quién vuela exactamente en 26 de los países con mayores emisiones con respecto a la aviación y muestra por primera vez las marcadas desigualdades existentes en todo el mundo. En casi todos estos países, menos de la mitad de la población vuela cada año.

Los activistas británicos llevan mucho tiempo destacando que el 70% de los vuelos en su país los realiza sólo el 15% de la población. A esta estadística se une ahora la noticia de que en Estados Unidos sólo el 12% de las personas realizan dos tercios (66%) de todos los vuelos, mientras que en Francia el 2% de las personas realiza la mitad (50%) del total de vuelos. Además, estos viajeros frecuentes suelen estar en el extremo superior del espectro de ingresos.

La misma historia se observa en otros países ricos como Canadá y los Países Bajos, donde el 22% de la población hace tres cuartas partes (73%) de todos los vuelos, y el 8% de las personas toma el 42% de los vuelos. En China, el 5% de los hogares hace el 40% de todos los vuelos, y en India sólo el 1% de los hogares toma el 45% de todos los vuelos. Este patrón también se observa en países en desarrollo como Indonesia, donde sólo 1 de cada 30 (3%) de los hogares toma más de la mitad (56%) del total de vuelos.

Possible sostiene que estos resultados confirman que las políticas destinadas a reducir las emisiones de la aviación aumentando el coste de los vuelos frecuentes tendrán un mayor impacto en los hogares más ricos. El informe recomienda la aplicación de un impuesto a los pasajeros frecuentes, que encarece el precio de los vuelos a medida que se realizan más vuelos o se recorren mayores distancias cada año. Los activistas afirman que este enfoque aborda la crisis climática de manera justa, asegurando que las personas con mayor responsabilidad por las emisiones realicen mayores cambios.

Alejandro González, Plataforma Zeroport comenta:

En España, el Gobierno omite preguntas sobre el comportamiento de viajes en avión de la población española, e impide acceder a saber cómo el medio de transporte más intensivo en emisiones se reparte entre la población. La única información accesible públicamente es a través de las encuestas europeas. Esta desinformación impide conocer la desigualdad climática con mayor detalle, quizás por miedo a generar opiniones negativas frente a la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras altamente contaminantes que sólo usa una minoría de manera intensiva.

Notas

Create your website with WordPress.com
Per començar
A %d bloguers els agrada això: